Important legal information. Please read these terms and conditions carefully.

UW GEBRUIK VAN DE AMUNDI FUNDS WEBSITE IS ONDERWORPEN AAN UW AANVAARDING VAN DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN. INDIEN U DEZE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT, GELIEVE DAN DEZE WEBSITE TE VERLATEN.

Beperkte toegang voor beleggers in / vanuit Nederland.
De informatie op deze website is voorbehouden voor beleggers in / vanuit Nederland

Bezoekers die niet onder de definitie ‘beleggers in en vanuit Nederland’ vallen, worden verzocht om de website te verlaten.

Amundi Funds is erkend voor uitkering in Nederland door de ‘Autoriteit Financiële Markten’, de Nederlandse Autoriteit voor de Financiële Markten (‘AFM’).

Beleggingen in Amundi Funds moeten gebeuren op basis van de huidige wettelijke documentatie zoals gemeld aan de AFM (prospectus, vereenvoudigd prospectus) en plaatselijke verordeningen en (half)jaarlijkse verslagen, die kosteloos kunnen worden verkregen bij Amundi Luxembourg S.A. en bij de vertegenwoordiger van Amundi Funds in Nederland, Fastnet Netherlands NV, Postbus 192, 1000 AD Amsterdam.

Beleggingsrisico
De vroegere prestaties houden geen enkele garantie in voor toekomstige winsten. De waarde van een belegging kan stijgen of dalen afhankelijk van de marktschommelingen en de beleggers kunnen in voorkomend geval het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag verliezen. Een belegging kan in waarde stijgen of in waarde dalen als gevolg van de veranderingen in de wisselkoers van het devies waarin het Subfonds belegd is, als de belegging is gebeurd in een devies dat afwijkt van het devies van de aandeelhouder.

Beleggingen in groeilanden vergen bijzondere overwegingen en impliceren risico's zoals muntschommelingen, beperkte liquiditeit en politieke en sociale onzekerheid.

Wettelijke informatie:
Het Fonds
Amundi Funds (het “Fonds”) is een paraplufonds dat opgericht werd onder de Luxemburgse wetgeving als een “société d’investissement à capital variable” (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) onder Deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 inzake ondernemingen voor collectieve beleggingen, toegelaten en gereguleerd door de Luxemburgse toezichthoudende overheid (Commission de Surveillance du Secteur Financier – “CSSF”). Registratienummer RCS B 68.806.

De Beheersmaatschappij
Amundi Luxembourg S.A., met zetel in 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, toegelaten en geregistreerd door de CSSF, wordt beheerst door Hoofdstuk 13 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 inzake ondernemingen voor collectieve beleggingen en voldoet aan de UCITS III vereisten. Registratienummer RCS B.27.804.

De Promotor
Amundi, een beleggingsmaatschappij erkend door de Franse toezichthoudende overheid (Autorité des Marchés Financiers) Nr. GP 04000036, is een naamloze vennootschap (“Société Anonyme”) met een geregistreerd kapitaal van EUR 584 710 755. Hoofdkantoor: boulevard Pasteur 90, 75015 Parijs. 437 574 452 RCS Paris

Uitsluitend voor informatieve doeleinden
De gegevens en de informatie op deze website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden door Amundi verstrekt. Niets in deze website vormt een aankoop- of verkoopvoorstel, noch een beleggingsadvies door een lid van Amundi en is niet wettelijk noch contractueel bindend.

Afstand van garantie
De op deze website gepubliceerde cijfers worden op een bepaalde datum meegedeeld. Amundi geeft geen formele of impliciete garantie met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de gegevens of informatie op deze website en verwerpt uitdrukkelijk elke geschiktheid van de website voor een bepaald gebruik. De gegevens zijn gebaseerd op informatie die betrouwbaar wordt geacht, doch garanderen wij niet dat ze exact, volledig, bevestigd of gevalideerd zijn. Ze kunnen in geen geval als dusdanig worden beschouwd.

Amundi Funds is niet erkend voor distributie in alle landen en niet alle subfondsen en/of aandeelcategorieën zijn noodzakelijkerwijs geregistreerd of toegelaten voor verkoop in alle rechtsgebieden of beschikbaar voor alle beleggers.
De informatie op de website is niet bedoeld voor verspreiding aan, of gebruik door, personen of entiteiten in landen of rechtsgebieden waar dit in strijd zou zijn met de wet of reglementering of waar dit Amundi of haar dochterondernemingen zou onderwerpen aan registratievereisten binnen deze rechtsgebieden. Voor personen die onderworpen zijn aan dergelijke beperkingen, zoals VS-burgers, is de toegang tot de informatie op deze website verboden.

Beleggers zijn persoonlijk aansprakelijk voor de naleving van de wetten en reglementeringen die in hun woonstaat en of verblijfsland van toepassing zijn. Zij dienen advies in te winnen bij hun juridisch of financieel adviseur alvorens enige beslissing te nemen.

Inwoners van landen waar deze beleggingen verboden zijn, worden verzocht deze website te verlaten.

In het bijzonder is is deze site NIET bestemd voor burgers of inwoners van de Verenigde Staten van Amerika of voor “Amerikaanse personen” (“US Persons”), zoals gedefinieerd in SEC Regulation S volgens de Amerikaanse effectenwetgeving (US Securities Act) van 1933. De definitie van deze term is terug te vinden in de juridische informatie en algemene voorwaarden van onze website.

De op deze website beschreven beleggingsproducten zijn niet geregistreerd onder de Amerikaanse federale effectenwetten of enige andere relevante Amerikaanse staatswet. Bijgevolg mogen er direct noch indirect beleggingsproducten worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika (inclusief in Amerikaanse gebieden en bezittingen), aan of ten gunste van inwoners en burgers van de Verenigde Staten van Amerika en “Amerikaanse personen”.

Deze beperking is ook van toepassing op inwoners en burgers van de Verenigde Staten van Amerika en “Amerikaanse personen” die deze website kunnen bekijken of raadplegen tijdens een reis of verblijf buiten de Verenigde Staten van Amerika.

[Als u een “Amerikaans persoon” bent, ga dan terug naar to amundi.com]
Legal information

Vertrouwelijkheid
Amundi zal alle persoonlijke informatie die u ons via de website zou verstrekken, vertrouwelijk houden, met inbegrip van uw e-mailadres en dit in overeenstemming met de toepasselijke reglementeringen en wetten.

Amundi kan de via de website vergaarde persoonlijke informatie, evenals technische en browsergerelateerde informatie, zoals het type browser, IP-adres, de gelezen pagina's en de gemiddelde tijd die op de website wordt doorgebracht, echter wel gebruiken voor administratieve doeleinden met betrekking tot uw beleggingen of een daarmee verbonden activiteit.

Ondanks de aanwezige beveiligingssystemen, dienen de gebruikers van deze website zich ervan bewust te zijn dat het internet geen veilig communicatiekanaal is en dat ze er op eigen risico gebruik van maken. Amundi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade of verlies indien een derde partij de toegang tot de informatie die op deze website tot uw beschikking staat, zou verhinderen. Noch Amundi, noch een verbonden onderneming, beheerder, manager of medewerker kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van een storing of het uitvallen van deze website, of van een vergissing, weglating, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging in verwerking of transmissie, virus, onderbreking in de communicatie, een beschadiging of het gebruik van een opname, zelfs indien de omstandigheden die dit veroorzaakten onder controle waren van Amundi of een met CREDIT AGRICOLE verbonden onderneming, softwareleverancier of dienstverlener.
Noch CREDIT AGRICOLE, noch een verbonden onderneming of een derde partij kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade die u onderging, zelfs indien CREDIT AGRICOLE of een andere partij op de hoogte waren van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Gebruik van de links
U bent verbonden met de website of verlaat de website via een link van de website en leest informatie die niet door Amundi wordt gegeven op uw eigen risico. Amundi zal de gegevens van de link niet ontwikkeld hebben, noch de nauwkeurigheid van die gegevens hebben gecontroleerd. Amundi is niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van vertraging, fouten of weglatingen in de diensten, informatie of andere inhoud op deze website, reëel, aangehaald of indirect.
Amundi geeft geen garantie of kennisgeving, en is niet aansprakelijk voor eender welke inhoud die elektronisch wordt verstuurd aan derde partijen, inclusief de juistheid, het onderwerp, de kwaliteit of de geschiktheid van de elektronische inhoud.

Witwassen van kapitaal
Als gevolg van de reglementering op het witwassen van kapitaal en andere reglementeringen, is documentatie voor de identificatie vereist wanneer u overgaat tot een belegging.

Verbod op Late Trading en Market Timing
Het Fonds voert een forward pricing beleid, wat betekent dat het inschrijven op, inkopen van en omzetten van de aandelen gebeurt op basis van een niet-pari waarde.
Het Fonds staat geen late trading of market timing praktijken toe en behoudt zich het recht voor orders tot inschrijving en omzetting te weigeren van beleggers van wie wordt vermoed dat ze aan late trading of market timing doen. Indien nodig zal het Fonds de nodige maatregelen treffen om de aandeelhouders van het Fonds te beschermen.
Late trading betekent de aanvaarding van een order tot inschrijving, omzetting of inkoop die ontvangen wordt na het uiterste tijdstip voor de aanvaarding van orders op de betreffende transactiedatum en de uitvoering ervan tegen de prijs op basis van de netto-inventariswaarde van die dag.
Market timing betekent de arbitragetechniek waarbij een belegger inschrijft op aandelen in het Fonds en deze systematisch inkoopt of omzet binnen een korte tijdspanne door gebruik te maken van de tijdsverschillen en/of onvolmaaktheden van een systeem voor de berekening van de netto-inventariswaarde van het Fonds. Market timing praktijken kunnen het beheer van de portefeuilles verstoren en het rendement van het Fonds beïnvloeden.
Het Fonds weigert orders tot inschrijving, omzetting of inkoop die ontvangen worden na het uiterste tijdstip voor de aanvaarding van orders op de betreffende transactiedatum en de uitvoering ervan tegen de prijs op basis van de netto-inventariswaarde van die dag.

Auteursrecht en merken
Het auteursrecht van het werk op deze website, onder meer de beelden, teksten, illustraties en de documenten die gedownload kunnen worden van deze website, evenals de op deze website beschikbare software zijn eigendom van de Amundi Groep.
De reproductie of het gebruik van een deel of van de volledige website, met welke middelen ook, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van Amundi.

U mag voor persoonlijk gebruik wel pagina’s of delen van de Amundi Funds website downloaden en afdrukken op voorwaarde dat u de vermeldingen inzake auteursrecht niet wist.
Het downloaden of op enigerlei wijze kopiëren van de software of de informatie op de website verleent u geen enkel recht m.b.t. de software of de informatie en u mag de website niet reproduceren, via eender welk middel doorsturen, wijzigen of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, noch links naar deze website creëren zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Amundi.

De namen “Amundi”,“Amundi Luxembourg S.A." en “Amundi Funds” evenals hun logo's zijn merken die geregistreerd werden door Amundi. U mag de merkgebonden illustraties op deze website niet reproduceren, wissen, gebruiken of wijzigen.


I understand this important information and accept to proceed.