Important legal information. Please read these terms and conditions carefully.

KUN KÄYTÄT AMUNDI FUNDS IN WWW-SIVUSTOA, SINUN KATSOTAAN HYVÄKSYVÄN ALLA MAINITUT EHDOT. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, ÄLÄ SIIRRY TÄHÄN SIVUSTOON TAI MILLEKÄÄN SEN SISÄLTÄMILLE SIVULLE.

Käyttöoikeus rajoitettu suomalaisille sijoittajille / Suomessa asuville sijoittajille
Tämän WWW-sivun tiedot on tarkoitettu vain suomalaisille sijoittajille / Suomessa asuville sijoittajille.

Henkilöitä, jotka eivät ole suomalaisia sijoittajia / Suomessa asuvia sijoittajia, kehotetaan poistumaan WWW-sivustosta.

Amundi Funds -rahaston on hyväksynyt jaettavaksi Suomessa Rahoitustarkastus, Financial Supervision Authority of Finland (“RATA”).

Amundi Funds -rahaston sijoitukset tulisi tehdä nykyisten oikeudellisten asiakirjojen nojalla, kuten RATAlle ilmoitettujen (rahastoesite, yksinkertaistettu rahastoesite) ja ohjesääntöjen sekä (osa)vuosikertomusten mukaisesti. Näitä asiakirjoja on saatavana veloituksetta Amundi Luxembourg S.A.:sta.

Sijoitusriski
Rahaston aiempi ei anna välttämättä takeita tulevasta kehityksestä. Sijoituksen arvo voi laskea tai nousta markkinoiden heilahtelun mukaan, ja osuudenomistajat voivat mahdollisesti menettää alkuperäisen sijoituksensa. Osuuksien arvo voi nousta tai laskea alarahaston sijoitusvaluutan mukaisen valuutan kurssin vuoksi, jos sijoitus on tehty muussa valuutassa kuin osuudenomistajan omassa valuutassa.
Kehittyvien markkinoiden maihin tehtyihin sijoituksiin liittyy erityisolosuhteita ja riskejä, kuten valuuttakurssin heilahtelut, rajallinen likviditeetti ja tietyt poliittiset ja yhteiskunnalliset epävarmuustekijät.

Oikeudelliset tiedot
Rahasto
Amundi Funds (“rahasto”) on sateenvarjorahasto, joka on perustettu Luxemburgin suurherttuakunnan lakien nojalla avoimeksi sijoitusyhtiöksi (société d’investissement à capital variable) yhteissijoituksia koskevan Luxemburgin suurherttuakunnan 17.12.2010 annetun lain osan I mukaisesti, ja sitä ohjaa ja säätelee Luxemburgin suurherttuakunnan tarkastusviranomainen (Commission de Surveillance du Secteur Financier – “CSSF”). Rekisteröintinumero RCS B 68.806.

Hallinnointiyhtiö
Amundi Luxembourg S.A.:ta, jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ja jota ohjaa ja säätelee CSSF, säätelee yhteissijoituksia koskeva Luxemburgin suurherttuakunnan 17.12.2010 annetun lain luku 13, ja se vastaa UCITS III:n vaatimuksia. Rekisteröintinumero RCS B 27.804.

Promoottori
Amundi, Ranskan tarkastusviranomaisen (Autorité des Marchés Financiers) hyväksymä sijoitusyhtiö nro GP 04000036, on osakeyhtiö (“Société Anonyme”), jonka rekisteröity enimmäispääoma on 584 710 755 euroa. Pääkonttorin osoite on 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris. 437 574 452 RCS Paris

Vain tiedoksi
Tämän WWW-sivuston tiedot on antanut Amundi vain tiedottamisen vuoksi. Mikään tällä sivustolla oleva sisältö ei muodosta tarjousta ostaa tai myydä, eikä myöskään ole sijoitusneuvontaa Amundiin edustajan taholta, eivätkä tiedot ole laillisesti tai sopimuksellisesti sitovia.

Ei takuita
Tällä sivustolla julkaistut luvut vastaavat tilannetta tiettynä päivänä. Amundi ei anna mitään virallista tai epäsuoraa takuuta tällä sivustolla julkaistujen tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai laajuudesta, ja se kieltää kategorisesti sivuston soveltuvuuden mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Tiedot perustuvat luotettavaksi uskottuun tietoon, mutta emme takaa, että tieto on tarkkaa, kattavaa, vahvistettua tai validoitua, eikä sitä saa sellaisena pitää missään tilanteessa.

Amundi Funds ei ole hyväksytty jakeluun kaikissa maissa, eikä kaikkia alarahastoja ja/tai osuusluokkia ole välttämättä rekisteröity tai hyväksytty myyntiin kaikilla lainkäyttöalueilla tai kaikkien sijoittajien saatavaksi.
Tällä sivustolla mainittuja tietoja ei ole tarkoitettu jakeluun tai käyttöön yksityisille tai juridisille henkilöille missään maassa tai lainkäyttöalueella, jossa tietojen käyttäminen olisi lain- tai säädöstenvastaista tai jossa se aiheuttaisi Amundi ille tai sen tytäryhtiöille rekisteröintivaatimuksia kyseisillä lainkäyttöalueilla. Joka tapauksessa henkilöt, joita tällaiset rajoitukset koskevat, kuten Yhdysvaltain kansalaiset, eivät saa käyttää tämän sivuston tietoja.

Sijoittajat ovat yksin vastuussa omassa koti- ja/tai asuinmaassaan sovellettavien lakien ja säädösten noudattamisesta, ja heidän tulisi pyytää laillisen tai taloudellisen neuvonantajansa neuvoja ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Henkilöitä, jotka ovat kotoisin maista, joissa nämä sijoitukset ovat kiellettyjä, pyydetään poistumaan tältä WWW-sivustolta.

Tätä sivustoa EI ole tarkoitettu Amerikan Yhdysvaltojen kansalaisille tai asukkaille tai kenellekään "yhdysvaltalaiselle henkilölle", sellaisena kuin tämä termi on määriteltynä Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinaviranomaisen (SEC) Regulation S säännössä vuonna 1933 annetun Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinalain nojalla. Kyseisen termin määritelmä sisältyy verkkosivustomme oikeudellisiin ehtoihin.

Tällä verkkosivustolla kuvailtuja sijoitustuotteita ei ole rekisteröity Yhdysvaltojen liittovaltion arvopaperilakien tai muiden asiaankuuluvien Yhdysvaltojen osavaltiolakien mukaisesti. Siksi sijoitustuotteita ei voida tarjota myytäväksi tai myydä suoraan tai epäsuorasti Amerikan Yhdysvalloissa (mukaan lukien Yhdysvaltojen alaiset ja hallussa pitämät alueet) tai Amerikan Yhdysvaltojen asukkaille tai kansalaisille tai "yhdysvaltalaisille henkilöille".

Tämä rajoitus koskee myös niitä Amerikan Yhdysvaltojen asukkaita ja kansalaisia sekä "yhdysvaltalaisia henkilöitä", jotka saattavat vierailla tällä verkkosivustolla tai käyttää tätä verkkosivustoa Amerikan Yhdysvaltojen ulkopuolelle suuntautuvan matkansa tai vierailunsa aikana.

[Jos olet "yhdysvaltalainen henkilö", siirry takaisin sivulle amundi.com].

Legal information

Luottamuksellisuus
Amundi pitää kaikki mahdolliset WWW-sivustollemme antamasi henkilötiedot luottamuksellisina, mukaan lukien sähköpostiosoitteesi, sovellettavien säädösten ja lakien mukaisesti.

Amundi voi kuitenkin käyttää WWW-sivustolla kerättyjä henkilötietoja sekä teknisiä ja selaimeen liittyviä tietoja, kuten selaintyyppiä, IP-osoitetta, luettuja sivuja ja keskimääräistä sivustolla vietettyä aikaa, sijoituksiisi tai niitä koskeviin toimintoihin liittyviin hallinnollisiin tarkoituksiin.

Tämän sivuston käyttäjät hyväksyvät sen, että käytetyistä suojausmenetelmistä huolimatta Internet ei ole turvallinen tapa viestiä ja että he selaavat Internetiä omalla vastuullaan. Amundi ei ole vastuussa mistään vahingoista tai menetyksistä, joita saattaa tapahtua, jos kolmas osapuoli sulkee käyttämäsi tiedot WWW-sivustolta. Amundi tai mikään siihen yhteydessä oleva yritys, hallinnoija, rahastonhoitaja tai työntekijä ei ole vastuussa vahingosta tai menetyksestä, joka voi olla seurauksena tämän sivuston häiriöstä tai keskeytymisestä, virheestä, puuttuvasta tiedosta, keskeytyksestä, poistosta, oletuksesta tai viiveestä toiminnassa tai tiedonvälityksessä, viruksesta, yhteyskatkosta, nauhoitteen vaurioitumisesta tai käytöstä, vaikka tämän tapahtuman aikaansaavat olosuhteet olisivat saattaneet olla Amundiin tai minkä tahansa CREDIT AGRICOLEen yhteydessä olevan yrityksen, ohjelmistotoimittajan tai palveluntuottajan hallinnassa. CREDIT AGRICOLE tai mikään siihen yhteydessä oleva yritys tai kolmas osapuoli ei ole vastuussa mahdollisesti kärsimistäsi vahingoista, vaikka CREDIT AGRICOLElla tai jollain muulla osapuolella olisi ollut tietoa tällaisen vahingon mahdollisuudesta.

Linkkien käyttäminen
Otat yhteyden WWW-sivustoon tai poistut sieltä WWW-sivuston linkin kautta, ja luet tietoa, jota Amundi ei ole tarjonnut, omalla vastuullasi. Amundi ei ole tuottanut linkin sisältämää tietoa eikä tarkistanut sen tarkkuutta eikä lukenut sitä. Amundi ei ole vastuussa palvelun, tiedon tai muun tällä sivustolla julkaistun todellisen, lainatun tai epäsuoran sisällön sisältämien viivytysten, oletusten tai poistojen aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä. Amundi ei anna mitään takuita tai ilmoitusta eikä ole missään vastuussa mistään kolmannelle osapuolelle elektronisesti välitetystä sisällöstä, eikä myöskään tällaisen elektronisen sisällön tarkkuudesta, tarkoituksesta, laadusta tai soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.

Rahanpesu
Rahanpesua koskevan säädöksen ja muiden säädösten seurauksena tunnistuksessa tarvittavia asiakirjoja pyydetään, kun etenet sijoituksen tekemiseen.

Myöhäisen kaupankäynnin ja markkina-ajoituksen kieltäminen
Rahastolla on termiinihinnoittelupolitiikka, joka tarkoittaa sitä, että sen osuuksia merkitään, lunastetaan ja muunnetaan nimellisarvon mukaan.
Rahasto ei hyväksy myöhäistä kaupankäyntiä tai markkina-ajoitusta, ja varaa oikeuden kieltäytyä merkintä- ja muunnospyynnöistä, jotka tulevat myöhäisen kaupankäynnin tai markkina-ajoituksen harjoittamisesta epäillyltä sijoittajalta, ja saa tarvittaessa ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin rahaston osuudenomistajien suojaamiseksi.
Myöhäinen kaupankäynti tarkoittaa tarjousten hyväksymisen päättymisajankohdan jälkeen vastaanotetun merkintä-, muunnos- tai lunastuspyynnön hyväksymistä kyseisenä transaktiopäivänä ja sen täytäntöönpanoa kyseisenä päivänä sovellettavan substanssiarvon mukaisella hinnalla.
Markkina-ajoitus tarkoittaa arbitraasitekniikkaa, jossa sijoittaja merkitsee, lunastaa tai muuntaa rahaston osuuksia järjestelmällisesti lyhyen ajan kuluessa hyödyntämällä aikaeroja ja/tai järjestelmän virheitä tai puutteita laskeakseen rahaston substanssiarvon. Markkina-ajoitustoimet voivat häiritä salkkujen hallintaa ja vaikuttaa rahaston kehitykseen.
Rahasto kieltäytyy tarjousten hyväksymisen päättymisajankohdan jälkeen vastaanotettujen merkintä-, muunnos- tai lunastuspyyntöjen hyväksymisestä kyseisenä transaktiopäivänä ja niiden täytäntöönpanosta kyseisenä päivänä sovellettavan substanssiarvon mukaisella hinnalla.

Tekijänoikeudet ja tuotemerkit
Kaiken tällä sivustolla esitetyn aineiston, kuten kuvien, tekstin, muotojen ja sisällön kuvausten ja kaikkien tältä sivustolta mahdollisesti ladattavien asiakirjojen sekä tälle sivulle upotettujen ohjelmistojen tekijänoikeus kuuluu Amundi Groupille.
Tämän sivuston minkä tahansa osan kopiointi tai käyttö millään tavalla on ehdottomasti kielletty ilman etukäteen hankittua kirjallista suostumusta Amundi ilta.

Voit kuitenkin ladata tai tulostaa paperille sivuja tai osia Amundi Funds in WWW-sivustosta omaan henkilökohtaiseen käyttöösi, jos et poista tekijänoikeuksia koskevia huomautuksia.
Sivustolla olevan ohjelmiston tai tiedon lataaminen tai kopioiminen millä tahansa tavalla ei anna sinulle oikeutta ohjelmistoon tai tietoon, etkä saa kopioida, viestittää edelleen, muuntaa tai käyttää sivustoa julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin, etkä luoda linkkejä tämän sivuston sisällä ilman etukäteen hankittua kirjallista suostumusta CAAM ilta.

Nimet “Amundi”, "Amundi MANAGEMENT Luxembourg S.A." ja "Amundi Funds" sekä niiden logot ovat Amundiin rekisteröimiä tuotemerkkejä. Sinulla ei ole lupaa kopioida, estää, käyttää tai muuntaa tämän WWW-sivuston tunnusomaisia kuvia millään tavalla.

I understand this important information and accept to proceed.